TƯỜNG THUẬT: Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP


07:24' AM-28, 28/06/2021
TƯỜNG THUẬT: Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
Hôm nay, ngày 28/06/2021, tại Hội trường tầng 11, Tòa nhà văn phòng FPTS, số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội, đang diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP để báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020, nhiệm kỳ 2016 – 2020 cũng như trình Đại hội phương hướng kế hoạch giai đoạn năm 2021 – 2026, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 và bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm nay của Tổng công ty được tổ chức theo hình thức trực tuyến để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về phòng chống dịch Covid 19, các chỉ thị của Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội, đồng thời đảm bảo an toàn sức khỏe cho cổ đông và cộng đồng. Đây không chỉ là một giải pháp tạm thời mà sẽ là một xu hướng mới trong thời đại công nghệ 4.0 khi hình thức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoàn toản đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho cổ đông của Công ty. Diễn biến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP sẽ được phát trực tiếp thông qua giao diện EzGSM của các cổ đông. Cổ đông sẽ đăng nhập hệ thống EzGSM theo thông tin đăng nhập đã gửi để theo dõi tiến trình đại hội và tiến hành biểu quyết, bầu cử trực tuyến.

Thành phần tham dự Đại hội gồm: Về phía Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước SCIC, có ông Lê Song Lai - Phó tổng giám đốc; Về phía Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, có ông Vũ Xuân Biển, Phó Tổng giám đốc.

Về phía Ban lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, có ông Lê Song Lai – Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Đình Phúc – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty;

Đến tham dự đại hội còn có sự tham gia của các ông/bà trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, các Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Công đoàn Tổng công ty; cổ đông và người đại diện theo ủy quyền đang tham dự Đại hội theo hình thức trực tuyến.

8h30:

Ông Nguyễn Văn Thoan - Chánh Văn Phòng VNSTEEL phát biểu khai mạc Đại hội

8h40:

Ông Phùng Vũ Anh - Phó Chánh Văn Phòng VNSTEEL đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

Đoàn Chủ tịch

8h55:

Ông Trần Hữu Hưng - Thành viên HĐQT VNSTEEL thông qua chương trình, quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội.

9h15:

Ông Lê Song Lai, Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và kết quả hoạt động SXKD 2016-2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Theo đó, kết quả sản xuất kinh doanh đạt các chỉ tiêu tài chính chủ yếu gồm: Tổng doanh thu hợp nhất: 31.977 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch năm; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 672,97 tỷ đồng, đạt 641% kế hoạch năm; Tổng doanh thu công ty mẹ: 2.815 tỷ đồng, đạt 155% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 94,23 tỷ đồng, đạt 188% kế hoạch.

Ông Lai cũng đánh giá, giai đoạn 5 năm 2016- 2020 là một chặng đường đẩy khó khăn và thách thức đối với Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, nhất là khi xuất hiện dịch Covid-19.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo, sự cố gắng cùng tinh thần đoàn kết của đội ngũ cán bộ công nhân viên toàn Tổng công ty, kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2016 – 2020 đã có sự tăng trưởng so với kế hoạch:

- Doanh thu hợp nhất giai đoạn 2016 – 2020 đạt 142.288 tỷ đồng, vượt 14% so kế hoạch.

- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế giai đoạn 2016 - 2020 đạt 3.697 tỷ đồng, vượt 68% kế hoạch.

- Nộp Ngân sách nhà nước khối Mẹ - Con giai đoạn 2016 – 2020 đạt 6.043 tỷ đồng, vượt 121% so kế hoạch; nộp Ngân sách nhà nước toàn hệ thống giai đoạn 2016 - 2020 đạt 15.214 tỷ đồng.

Thay mặt HĐQT, ông Lai cũng đưa ra những mục tiêu kế hoạch của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Theo đó, kế hoạch sản lượng sẽ là: Sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm: 3.910.000 tấn;

- Tổng doanh thu hợp nhất: 30.500 tỷ đồng, trong đó tổng doanh thu Công ty mẹ: 2.431 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 400 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 100 tỷ đồng.

- Hạn mức vay vốn tín dụng Công ty mẹ: 3.500 tỷ đồng

Ông Lê Song Lai - Chủ tịch HĐQT VNSTEEL trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 và đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020; dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn năm 2021-2026.

9h25:

Ông Trần Tuấn Dũng - Trưởng ban kiểm soát VNSTEEL trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2020; đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; thẩm định của Ban kiểm soát Tổng công ty về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Ban thư ký Đại hội

9h35:

Ông Phạm Khiếu Thành - Trưởng ban Tài chính Kế toán Tổng công ty trình bày Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

9h40:

Ông Nguyễn Đình Phúc, Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam- CTCP báo cao về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng giai đoạn 2021-2026 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP.

Theo đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 bao gồm: Kế hoạch sản lượng sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm: 3.910.000 tấn; Kế hoạch tài chính tổng doanh thu hợp nhất: 30.500 tỷ đồng, trong đó tổng doanh thu Công ty mẹ: 2.431 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 400 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 100 tỷ đồng; Hạn mức vay vốn tín dụng Công ty mẹ: 3.500 tỷ đồng.

Định hướng giai đoạn 2021-2026:

- Kế hoạch sản lượng: Sản lượng thép thành phẩm: 27.450.000 tấn

- Kế hoạch tài chính: Tổng doanh thu hợp nhất: 209.000 tỷ đồng, trong đó tổng doanh thu Công ty mẹ: 15.684 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 2.400 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 750 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc VNSTEEL trình bày Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng giai đoạn 2021 - 2026 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

9h45:

Ông Trần Tuấn Dũng - Trưởng ban kiểm soát VNSTEEL trình bày Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

9h50:

Ông Nguyễn Đình Phúc - Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày tờ trình về việc tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

9h55:

Ông Nguyễn Đình Phúc - Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày tờ trình của HĐQT về việc thông qua dừng thực hiện Đề án Tái cấu trúc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP giai đoạn 2015-2016 và 2016-2020 và Báo cáo của HĐQT về việc định hướng công tác tái cơ cấu giai đoạn 2021-2026.

Ông Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

10h15:

Ông Lê Song Lai - Chủ tịch HĐQT VNSTEEL thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các nội dung liên quan đến bầu cử thành viên HĐQT và BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

10h25:

Ông Trần Hữu Hưng - Thành viên HĐQT VNSTEEL thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động và các Quy chế nội bộ của VNSTEEL.

10h35:

Ông Lê Xuân Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn cổ đông biểu quyết và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.

10h45:

Ông Lê Song Lai - Chủ tịch HĐQT VNSTEEL thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời các câu hỏi cổ đông gửi đến công ty thông qua giao diện hệ thống EzGSM tại Đại hội.

11h00:

Chủ tọa tuyên bố: "Đã hết thời gian biểu quyết, bầu cử. Kết quả biểu quyết, bầu cử của quý cổ đông đã được ghi nhận trên hệ thống EzGSM. Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành các công việc có liên quan để báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Xin cảm ơn!"

11h02:

Ông Lê Xuân Anh - Trưởng ban kiểm phiếu, thay mặt cho Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.

11h20:

Các ông bà trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội.

11h23:

Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2016-2020 có Ông Đinh Văn Tâm – thành viên HĐQT thôi không tham gia HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Thay mặt các cổ đông và tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Tổng công ty, ông Lê Song Lai – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Đình Phúc – Tổng Giám đốc Công ty tặng hoa và gửi lời cảm ơn những đóng góp của Ông Đinh Văn Tâm cho sự phát triển của Tổng công ty trong thời gian qua.

11h25:

Bà Cù Thị Thùy Linh - ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 của VNSTEEL.

11h30:

Ông Nguyễn Minh Giáp – ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của VNSTEEL.

11h55:

Lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể Đại hội, các Quý cổ đông có 05 phút để biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021. Thời gian biểu quyết đến 12h00.

12h00:

Đúng 12h00, ông Lê Song Lai – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch đã công bố về việc thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP.

Đến đây, Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của VNSTEEL đã hoàn tất toàn bộ các nội dung công việc như chương trình dự kiến theo đúng trình tự thủ tục pháp lý. Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch, ông Lê Song Lai – Chủ tịch HĐQT gửi lời cảm ơn chân thành tới các quý vị Đại biểu đã luôn quan tâm tới sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP.

Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đến đây là kết thúc. Kính chúc toàn thể quý vị Đại biểu sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng cảm ơn./.

Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP:

VNSTEEL

Facebook
Tin mới cập nhật
Sáng 16/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các tổ ...
Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL) tiếp tục ủng hộ 01 tỷ đồng cho công tác phòng ...
Lượng quặng nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 8 tăng trở lại sau 5 tháng giảm liên tiếp. Mặc ...
Sản xuất thép và cứu người, thật không ai ngờ lại có thể có một dấu gạch nối duyên nợ ...
Ngay sau khi Công đoàn Công Thương Việt Nam có văn bản hướng dẫn về việc hỗ trợ bữa ăn ...
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kêu gọi “Mỗi công đoàn cơ sở là một pháo ...
Guinea sở hữu trữ lượng quặng sắt và quặng bauxit hàng đầu thế giới, có liên kết mật thiết với ...
BẢN QUYỀN TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Công Thảo - Phó Tổng giám đốc
Giấy phép số 279/GP-BC của Cục Báo chí - Bộ VHTT cấp ngày 12.09.2006
Trụ sở chính: 91 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
ĐT: 84.024 3856 1767 Fax: 84.024 38561815
         Văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh: 56 Thủ Khoa Huân, Q. 1, TP. HCM
                            ĐT: 84.028 38291539 Fax: 84.028 38296301