Công bố thông tin Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018

Hoàng Ngọc Chiến - Thư ký TCTy05:11' PM-09, 09/04/2019

Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông "Báo cáo tài chính công ty mẹ" và "Báo cáo tài chính hợp nhất" đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2018

Chi tiết "Báo cáo tài chính công ty mẹ 2018" xem chi tiết tại đây.

Chi tiết "Báo cáo tài chính hợp nhất 2018" xem chi tiết tại đây.

Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính năm 2018, xem chi tiết tại đây.

Xin trân trọng cảm ơn!

VNSTEEL