Tin tức cổ đông

Công bố giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV (thay đổi lần thứ 8) cho Công ty TNHH MTV VINAUSTEEL. 06/02/2024 Tải xuống
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đổi tên Công ty TNHH MTV Cung ứng nhân lực và Dịch vụ - Vnsteel 23/01/2024 Tải xuống
Nghị quyết Hội đồng quản trị về chuyển đổi mô hình và thông qua điều lệ Công ty Vinausteel 19/01/2024 Tải xuống
Phê duyệt hạng mục đầu tư mua lại phần vốn góp của Công ty Vietnam Industrial Investments Limited tại Công ty Liên doanh sản xuất Thép Việt Úc 05/01/2024 Tải xuống
Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 07/11/2023 Tải xuống
Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 của TCTy Thép Việt Nam - CTCP 07/11/2023 Tải xuống
Ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông TCTy Thép VN - CTCP về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 và thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 12/10/2023 Tải xuống
Công bố thông tin Nghị quyết số 100/NQ-VNS của Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng mua bán phôi thép giữa Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP và Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) 23/08/2023 Tải xuống
Công bố thông tin Nghị quyết số 95/NQ-VNS ngày 14/8/2023 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu xây dựng Trung tâm thép tại Tisco 15/08/2023 Tải xuống
Thông báo số 633/TB-VNS về việc ký hợp đông với đơn vị kiểm toán, soát xét kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP 21/06/2023 Tải xuống