Đại hội cổ đông

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP 26/04/2024 Tải xuống
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP 26/04/2024 Tải xuống
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 05/04/2024 Tải xuống
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 05/04/2024 Tải xuống
Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 05/04/2024 Tải xuống
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2024 05/04/2024 Tải xuống
Thông báo số 1111/TB-VSD của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP 08/03/2024 Tải xuống
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 06/03/2024 Tải xuống
Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh KHSXKD 2023 21/11/2023 Tải xuống
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP 12/05/2023 Tải xuống